Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění je určené k úhradě zdravotní péče, hradí si jej povinně každý občan České republiky. Za ekonomicky neaktivní osoby (registrovaní nezaměstnaní, invalidé, důchodci, děti, studenti) je hradí stát. Každý pojištěný má nárok na bezplatnou základní zdravotní péči. Plně jsou hrazeny nezbytné lékařské úkony, léky a zdravotnický materiál. Na některé léky a zákroky pacient připlácí, některé hradí zcela.

Zdravotní pojištění nezakládá nárok na výplatu nemocenské dávky v případě nemoci. Nemocenské pojištění je totiž součástí sociálního pojištění, kterou musí povinně platit zaměstnanci, dobrovolně si ji mohou platit osoby samostatně výdělečně činné. Zdravotní pojištění nekryje léčebné výlohy v zahraničí, pokud mezinárodní dohody nestanoví jinak nebo se nejedná o úkon, který nelze provést v České republice a s jehož úhradou zdravotní pojišťovna souhlasí.

Výše pojistného zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu. Pro zaměstnance je vyměřovacím základem hrubá mzda, z níž zaměstnavatel strhává 4,5 %, dalších 9 % připlácí jako vedlejší náklad práce k hrubé mzdě. Minimální výše pojistného pro rok 2014 pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) je 1752 Kč měsíčně a pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) jde o částku 1148 Kč měsíčně.

Zdravotní pojištění smějí podle zákona poskytovat jen pojišťovny se specifickou licencí, některé pojišťovny se nedávno sloučily s dalšími, přesto je na trhu těchto pojišťoven k dnešnímu dni minimálně sedm, nejznámější je Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) nebo Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky.