Změna zdravotní pojišťovny

 

Změnit zdravotní pojišťovnu můžeme jenom jednou za 12 měsíců. Odchod od jedné pojišťovny a nástup k jiné pojišťovně se přitom dá provést vždy pouze k 1. lednu následujícího roku. Přihlášku ke změně ale musí pojištěnec případně jeho zákonný zástupce podat zdravotní pojišťovně už 6 měsíců před datem změny. Smí také podat jenom jednu přihlášku ke změně, pokud jich podá víc, nebere se na ně žádný ohled.

Kratší lhůta v případě likvidace

V případě, že se pojišťovna dostane do likvidace nebo nucené správy, může pojištěnec změnit pojišťovnu i v kratší lhůtě. Tato lhůta platí ode dne, kdy je likvidace nebo zavedení nucené správy vyhlášena, případně od toho dne, který vyhlásí Ministerstvo zdravotnictví. Ke změně potom může dojít k prvnímu dni kalendářního měsíce, ale nejdříve k prvnímu dni kalendářního měsíce, který následuje po dni zahájení likvidace nebo nucené správy.

Podmínky nového přihlášení

Během změny pojišťovny musí pojištěnec splnit všechny podmínky zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Musí především do 8 dnů vrátit původní zdravotní pojišťovně průkaz pojištěnce. Pokud je osobou samostatně výdělečně činnou, potom má povinnost nové zdravotní pojišťovně překlad doklady stanovující výši záloh na pojistné. Výše záloh se vypočítává z vyměřovacího základu.

Jak provést změnu v praxi?

Chcete-li udělat změnu, buď osobně navštivte pobočku pojišťovny, ke které chcete přestoupit, nebo se s ní spojte písemně, v tom případě můžete využít i elektronickou podatelnu. O odhlášení od původní pojišťovny se nemusíte starat, provede ho už nová pojišťovna.

Bez jakých dokladů se při změně zdravotní pojišťovny neobejdete? Potřebovat budete přihlašovací formulář příslušné pojišťovny, platný průkaz totožnosti, případně nějaký doklad prokazující, že jste zákonným zástupcem (například měníte-li pojišťovnu u svých dětí) a pokud jste OSVČ, tak také doklad o výši záloh na pojistné. Pokud pojištěnec splní všechny náležitosti, vyřídí pojišťovna jeho žádost bez průtahů a za změnu neúčtuje žádné poplatky.

 

Datum poslední úpravy: 7. října 2013