Zdravotní pojištění studentů

 

Studenti, kteří jsou přihlášeni ke studiu, patří podle zákona mezi nezaopatřené děti, za které platí zdravotní pojištění stát. Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, konkrétně jeho §7, řadí mezi státní pojištěnce nezaopatřené děti, jejichž nezaopatřenost se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře.

Nezaopatřeným dítětem přitom ze zákona o státní sociální podpoře rozumíme dítě do skončení povinné školní docházky a nejdéle do 26. roku věku, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání. Stát je povinen za studenta podle zákona platit pojištění ode dne, kdy se stane řádným studentem, až po den, kdy studium ukončí. Student nad 26 let už do této kategorie nespadá a pokud nepracuje nebo není v evidenci úřadu práce, musí si pojištění platit sám.

Státem hrazené pojištění a jeho výše

Výše pojistného, kterou za studenta hradí stát, se určuje z vyměřovacího základu za období jednoho kalendářního roku. Za základ pro stanovení přesné částky pojištění se přitom počítá 25 % všeobecného vyměřovacího základu, určeného vládou pro účely důchodového pojištění. Základem pro účely důchodového pojištění jsou přitom data shromážděná za rok, jenž o dva roky předchází námi vypočítávanému roku. Pro větší srozumitelnost uvádíme, že například vyměřovací základ pro rok 2014 se tedy počítá z dat za rok 2012.

Studium i práce současně

Dojde-li k situaci, že student má příjem buď ze samostatné výdělečné činnosti (OSVČ) nebo ze zaměstnání a přitom je současně přihlášen ke studiu na škole, platí za něj pojistné stát i on sám. Pokud si tedy vydělává, probíhá z jeho výdělku platba zdravotního pojištění stejným způsobem, jako u jakékoli jiné zaměstnané osoby. Nezáleží přitom ani na tom, zda se jedná o krátkodobé brigády pro studenty nebo delší pracovní poměr. Student nemá žádné zvýhodnění v podobě nižšího pojistného právě proto, že za něj odvádí pojištění i stát.

 

Datum poslední úpravy: 7. října 2013