Vinkulace pojištění

 

Peníze se vyplácejí věřiteli

Pod vinkulací pojistného rozumíme navázání výplaty určité pojistné částky na předem jasně dohodnuté a v pojistné smlouvě zanesené podmínky. Tyto podmínky musí být bezpodmínečně dodrženy. Vinkulace pojistného plnění, tedy vyplacení předem určené částky, se často používá tehdy, když se pojišťuje předmět či služba, na kterou si pojištěný půjčuje. Přitom pojistné plnění v takových případech proběhne ve prospěch věřitele této půjčky. Výsledná částka tedy bude vyplacena věřiteli. Například při splácení úvěru bance mohu této instituci vinkulovat svoje životní pojištění pro případ, že nebudu schopen nebo schopna úvěr splatit.

Zastavujeme pohledávku

Jedná se vlastně o zastavení pohledávky, přičemž předmětem pohledávky se stává v tomto případě pojistné plnění. Vinkulace pojistného plnění se ovšem může provádět jedině se souhlasem pojištěné osoby. Stejně tak vinkulaci pojistného můžeme zrušit jenom tehdy, bude-li s ní souhlasit banka případně jiná instituce, které má být pojištění vyplaceno. Věřitel přitom může v celém průběhu trvání pojištění vinkulaci měnit podle potřeby nebo ji také zrušit.

 

Datum poslední úpravy: 4. listopadu 2013