Nemocenská OSVČ

 

Nemocenské pojištění u osob samostatně výdělečně činných upravuje zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. Jako vyměřovací základ pro výpočet dávky nemocenského pojištění se počítá souhrn měsíčních základů v rozhodném období. Z těchto základů přitom OSVČ platila v minulosti pojistné. Za rozhodné období považujeme 12 kalendářních měsíců, které předcházely měsíci, v němž začala nemoc. Z tohoto období přitom vylučujeme dny, ve kterých se osoba placení pojištění nezúčastnila nebo neměla povinnost pojištění platit, tedy dny, kdy pobírala výplatu nemocenské nebo mateřské. Vyměřovací základ se potom podělí počtem kalendářních dnů, které připadají na rozhodné období.

Podmínky pro získání dávky

Z nemocenského pojištění, které odvádí OSVČ, se vyplácí nemocenská a peněžitá pomoc v mateřství. Přitom osoba samostatně výdělečně činná tyto dávky dostane, pokud splňuje v době trvání pojištění nebo v ochranné lhůtě podmínky pro jejich získání. Ochrannou lhůtou rozumíme, že od zániku pojištění neuplynulo více než 7 kalendářních dnů.

V případě těhotenství u žen, kterým pojištění zaniklo během doby očekávání potomka, je ochranná lhůta 180 dní od zániku pojištění. Pokud ovšem jejich pojištění trvalo kratší dobu než 180 dní, získávají ochrannou lhůtu jenom po tu dobu, jakou skutečně byly pojištěné. Nárok na výplatu nemocenské dávky přitom OSVČ má, pokud nemocenské pojištění platil alespoň po dobu tří měsíců před vznikem pracovní neschopnosti. Účast OSVČ na nemocenském pojištění je přitom dobrovolná.

Výpočet výše nemocenské

V roce 2013 je minimálním vyměřovacím základem nemocenského pojištění částka 5000 Kč, proto měsíční pojištění ve výši 2,3 % činí minimálně 115 Kč. Této částce potom odpovídá záloha na důchodové pojištění 1890 Kč. Výše nemocenského za jeden kalendářní den přitom činí 60 % denního vyměřovacího základu.

 

Datum poslední úpravy: 7. října 2013