Nemocenská zaměstnance

 

Dávku nemocenského pojištění dostává zaměstnanec, kterého lékař uznal kvůli nemoci nebo úrazu dočasně neschopného výkonu zaměstnání.

Během prvních 21 dnů pracovní neschopnosti dostává nemocný od svého zaměstnavatele náhradu mzdy. První tři dny pracovní neschopnosti nemá nárok na žádnou náhradu, od 4. do 21. dne potom na 60 % průměrného výdělku. Teprve od 22. dne trvání nemoci mu náleží nemocenská dávka, kterou vyplácí správa sociálního zabezpečení.

Výpočet výše nemocenské

Výši nemocenské dávky tvoří od 22. dne dočasné pracovní neschopnosti 60 % denního vyměřovacího základu, tedy hrubého příjmu (započitatelného příjmu zahrnovaného do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení). Přitom denní vyměřovací základ stanovíme tak, že vyměřovací základ z rozhodného období (období 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla nemoc) podělíme počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Nezahrnují se sem ovšem vyloučené dny, tedy omluvená nepřítomnost zaměstnance v práci, za niž nedostane náhradu příjmu, kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti do prvních 21 dnů neschopnosti, kalendářní dny, během kterých zaměstnanci byla vyplácena nemocenská, mateřská nebo ošetřovné.

Stanovení denního základu nemocenské

Vypočítaný denní vyměřovací základ se ještě upravuje pro výpočet: první redukční hranice činí 90 %, druhá redukční hranice 60 % a třetí redukční hranice 30 %. První redukční hranice dosahuje výše 838 Kč, druhá redukční hranice 1257 Kč a třetí redukční hranice 2514 Kč. Přesný výpočet denního vyměřovacího základu určuje §18 - 22 zákona č.187/2006 Sb.

Výplata nemocenské

Pokud Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) dostane včas a v pořádku všechny doklady, proběhne platba přibližně do 10 pracovních dnů. Poslední lhůta pro výplatu dávky přitom je 30 dní od data, kdy OSSZ doklady obdrží. Dávky se buď posílají na účet, nebo se vyplácejí v hotovosti poštovní poukázkou.

 

Datum poslední úpravy: 7. října 2013