Ministerstvo zdravotnictví

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky je ústřední orgán státní správy na úseku zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví. Česká republika disponuje pouze jedním ministerstvem, které má ve správě ochranu a péči zdraví obyvatel, ale stará se i o veřejné zdraví a hospodaří s finančními prostředky pro některá zdravotnická zařízení.

Zřízení MZČR

Samotné Ministerstvo zdravotnictví České republiky je zřízeno zákonem číslo 2/1969 Sb., o zřízení ministerstvech a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Tímto zákonem je ale i současně vymezena základní působnost ministerstva a popisuje jeho oblast působnosti a práva.

Ministerstvo zdravotnictví ale i řídí některé úseky zasahující do veřejného zdraví. Konkrétně přímo řídí některá zdravotnická zařízení, včetně nemocnic a různých institucí. Dále řídí Český inspektorát lázní a zřídel. Ten je přímo součástí ministerstva. Dále řídí Inspektorát omamných a psychotropních látek a ten je také jeho organizační součástí.

Ústřední orgán pro zdraví

Největším zájmem by mělo být udržení veřejného zdraví, zdraví obyvatelstva a dodržení lékařské péče a zdravotnictví v našem státě. Ministerstvo je pak ústředním orgánem pro zdravotní péči a ochranu veřejného zdraví, dále pro zdravotnickou a vědeckovýzkumnou činnost, má na starosti zdravotní pojištění, zdravotnický informační systém, ale i vyhledávání a ochranu či využívání přírodních léčivých zdrojů, lázní a vod nebo obhospodařuje i léčiva a prostředky zdravotnické lékařské techniky.

Budova Ministerstva zdravotnictví se nachází na Palackého náměstí v Praze. Současný ministr zdravotnictví je Martin Holcát a jeho náměstek je pak Marek Ženíšek. Webové stránky ministerstva jsou: www.mzcr.cz

Finanční zodpovědnost

Ministerstvo zdravotnictví České republiky ale i zodpovídá a smluvní spolupráci pojišťoven a zdravotnických zařízení, rozděluje peníze ve veřejném zdravotnictví a je v jeho zájmu i dostupná bezplatná péče obyvatelstva. V případě neshod mezi zdravotnickými zařízeními pak ministerstvo spory řeší a snaží se i o dobrou pověst a důvěru v české zdravotnictví obecně.

Datum poslední úpravy: 7. ledna 2014