Evidenční list důchodového pojištění

 

Zaměstnavatel vede evidenční listy pro každou osobu, která se účastní na pojištění vždy za jednotlivý kalendářní rok. Případně může jít o část, kdy došlo k výdělečné činnosti podílející se na důchodovém pojištění nebo samozřejmě i ukončení v průběhu roku.

Evidenční list důchodového pojištění je důležitý hlavně pro následný výpočet výše důchodu. Měli bychom se tedy starat o to, aby nám jej zaměstnavatel vedl tak, jak má. ELDP se vede vždy, když jde o výdělečnou činnost, která svým rozsahem spadá pod účast na nemocenském nebo důchodovém pojištění.

Platí i pro starobní důchod

ELDP se vede také pro poživatele starobního důchodu, který nedovršil předepsaného důchodového věku. Také se ale vede i pro poživatele starobního důchodu, kteří již dovršili požadovaný věk, ale měli nebo mají účast na důchodovém pojištění v cizině.

Evidenční listy obsahují konkrétní údaje. Jsou to identifikační údaje zaměstnavatele, jméno, poslední příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a rodné číslo. Dále druh výdělečné činnosti, dobu účasti na důchodovém pojištění, vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, doby, které se při stanovené osobního vyměřovacího základu důchodu vylučují a doby, které se ode dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod nepovažují za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu.

Nesprávné údaje a konkrétní informace

Pokud zjistíte, že některé údaje chybí nebo že jste zapomněli na zahraniční důchodové pojištění, je třeba kontaktovat příslušné orgány. To může platit i při problémech, jako je nemožnost sjednat penzijní připojištění na základě neplatných údajů ELDP. Stará se o to Česká správa sociálního zabezpečení, kde lze konkrétní změny provést anebo požádat o konkrétní rady jak situaci řešit.

Datum poslední úpravy: 5. srpna 2013