Neplatit zdravotní pojištění se nevyplácí

vloženo: 2 / 2 / 2018

  Neplatit zdravotní pojištění se nevyplácí

V České republice platíme zdravotní pojištění dvěma způsoby. Jsme-li zaměstnaní, odvádí za nás pojistnou částku zaměstnavatel. Pokud patříme mezi osoby samostatně výdělečně činné, staráme se o placení pojistného sami. Jisté ovšem je, že neplatit pojištění se nevyplácí.

 

Výše a termíny plateb

Zdravotní pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu, tedy z hrubé mzdy. Zaměstnavatel odvádí 9 % a zaměstnanci strhává 4,5 %. OSVČ platí také 13,5 % z vyměřovacího základu, který tvoří 50 % příjmů z podnikání po odpočtu výdajů, přitom minimální vyměřovací základ je dvanáctinásobek 50 % průměrné mzdy. Kdo není ani zaměstnancem, ani OSVČ, platí si pojistné sám jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů. Zákon stanovil výši tohoto pojistného od 1. 8. 2013 na 1 148 Kč.

Pojistné je splatné vždy do 8. dne následujícího měsíce. Jakmile zdravotní pojištění nezaplatíme včas, nabíhá penále. Počítá se od následujícího dne, kdy mělo pojistné splatnost a tvoří 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Roční penále činí 0,05 % krát 365 dní, tedy 18,25 % dlužné částky.

Průběh vymáhání dluhu

Jak probíhá vymáhání dluhu na pojistném? Zdravotní pojišťovny zasílají každoročně vyúčtování, kde je vyčíslen dluh a z něj vypočítané penále. Dlužník zde najde číslo účtu pro zaslání nezaplacené částky. Pokud dluh do předepsané doby nevyrovná, následuje správní řízení o jeho vymáhání. Během správního řízení vystaví pojišťovna platební výměr, proti kterému se může dlužník odvolat. Pojišťovna pak rozhodne o tom, zda odvolání vyhoví. Pokud ne, dostává se věc k Rozhodčímu orgánu zdravotní pojišťovny, který tvoří zástupci ministerstev, správní rady a dozorčí rady pojišťovny. Neplacení pojistného se může dostat až před soud a skončit uvalením exekuce na dlužníka. Jak se takové situaci vyhnout?

Prominutí penále a promlčecí lhůta

Máte-li finanční problémy, domluvte se s pojišťovnou na splátkovém kalendáři. Určitě se také zeptáte, zda mi pojišťovna může prominout penále. Předpokladem prominutí nebo snížení penále je, že jste dosud neměli na pojistném dluhy, platili jste řádně a včas. Žádost o prominutí penále musíte podat v zákonné lhůtě. U výkazu nedoplatků pojistného běží lhůta 8 dní od jeho doručení, u platebního výměru 15 dní. Po řádném uhrazení poslední splátky dluhu se pojišťovna začne zabývat vaší žádostí. Je-li dlužné penále nižší než 20 tisíc Kč, řeší situaci místní pobočka zdravotní pojišťovny, u vyšších částek Rozhodčí orgán.

Může dojít k promlčení dluhu? Podle zákona dochází k promlčení pojistného dluhu po pěti letech ode dne, kdy byla pohledávka splatná, a to v případě, že pojišťovna neprovedla úkony nutné ke zjištění výše pojistného a jeho vyměření. Pokud jste tedy v průběhu pěti let od okamžiku splatnosti vaší pohledávky dostali od pojišťovny vyúčtování s výší dluhu, lhůta se zastavuje a začíná běžet nová pětiletá promlčecí doba.