Jaké regulační poplatky aktuálně platíme ve zdravotnictví

vloženo: 5 / 10 / 2011

  Jaké regulační poplatky aktuálně platíme ve zdravotnictví

Zavedení regulačních poplatků a doplatků je jedním z kroků reformy zdravotnictví provedené v roce 2008. Pojištěnci si v rámci reformy budou moci v budoucnu legálně připlatit za nadstandard a získat bonusy za zdravý životní styl nebo aktivní přístup k prevenci. Reforma má dále změnit postavení a motivace poskytovatelů zdravotních služeb, zejména zdravotních pojišťoven.

Aby pojištěnec, zejména chronicky nemocný, byl chráněn před nadměrnou kumulací regulačních poplatků a doplatků na léky, byl zaveden ochranný limit ve výši 5 000 korun. Od 1. 4. 2009 se snížil roční limit na 2 500 korun u dětí do 18 let a osob od 65 let.

Do ochranného limitu se započítávají:

 • doplatky na částečně hrazené léky
 • poplatky ve výši 30 korun za návštěvu u lékaře
 • poplatky ve výši 30 korun za výdej léku

Do ročního ochranného limitu se nezapočítávají:

 • doplatky na některé léky
 • doplatky na zdravotnické prostředky vydané na poukaz
 • poplatek 60 korun za pobyt
 • poplatek 90 korun za pohotovost

Některé pojišťovny sami hlídají překročení limitu

Každý pojištěnec má právo získat od své pojišťovny bezplatně jednou za rok výpis z osobního účtu pojištěnce, který nově bude obsahovat i výpis regulačních poplatků a doplatků. Na základě tohoto výpisu pak pojištěnec může reklamovat neoprávněně vyúčtovanou zdravotní péči nebo nepřiřazený regulační poplatek nebo doplatek.

U některých pojišťoven je limit 5 000 korun automaticky hlídán a pokud dojde k jeho překročení, tak jsou pojištěncům automaticky přeplatky zasílány po skončení kvartálu na jeho účet nebo složenkou na jeho adresu trvalého bydliště. Tuto službu poskytuje například Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance.

Objevují se nové návrhy na zvýšení poplatků

V dubnu a květnu 2011 se objevily návrhy na zvýšení regulačních poplatků, které by bylo součástí chystané velké novely zákona o veřejném zdravotním pojištění. Navržen je poplatek ve výši 200 korun za návštěvu specialisty bez doporučení praktika, navíc Ministerstvo zdravotnictví uvažuje i o platbě ve výši 90 korun za ošetření u lékaře, u něhož není pacient registrovaný.

Novela zákona o pojištění počítá i s omezením možnosti pacientů změnit svou zdravotní pojišťovnu. Nově pokud by pacient do 30. 6. oznámil své rozhodnutí změnit pojišťovnu, tak se pojištěncem u nové pojišťovny stane až od dalšího roku. Toto jsou ale zatím pouze návrhy, někteří politici naopak chtěli regulační poplatky úplně zrušit, každopádně poslední platné změny byly provedeny 1. 4. 2009.

Stručný přehled regulačních poplatků:

Čtyři základní typy regulačních poplatků:

 • 30 Kč za návštěvu u lékaře (nebo i v případě návštěvní služby)
 • 30 Kč za výdej léku na předpis (recept)
 • 60 Kč za den pobytu v nemocnici (a některých dalších zařízeních)
 • 90 Kč za návštěvu pohotovosti

Poplatek 30 Kč za návštěvu lékaře je vybírán (od 1. 4. 2009 tyto poplatky již neplatí děti do 18 let):

 • za návštěvu, při které bylo provedeno klinické vyšetření
 • za návštěvu, při které bylo provedeno vyšetření u zubního lékaře
 • za návštěvní službu poskytnutou praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost po dovršení 18 let věku
 • za vydání každého léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely plně nebo částečně hrazeného z veřejného zdravotního pojištění

Poplatek za návštěvu lékaře se nehradí pokud:

 • je pojištěnci (pacientovi) méně než 18 let (výjimkou jsou klinická vyšetření u logopedů a psychologů, která se platí)
 • není provedeno klinické vyšetření
 • jedná se o preventivní prohlídku
 • jedná se o laboratorní či diagnostické vyšetření
 • jde o některé zvláštní léčebné úkony, například o hemodialýzu či dárcovství krve
 • ve stomatologii, pokud šlo o úkon, při němž je při dalších návštěvách pokračováno v úkonu, který nešlo provést při jedné návštěvě
 • pokud šlo pouze o rozhovor s rodiči nebo telefonickou konzultaci pacienta s lékařem
 • se jedná o výdej léků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění
 • se jednalo o výkon nehrazený z veřejného zdravotního pojištění, například akupunktura, kosmetické výkony
 • se jednalo o výkony na požádání pacienta - potvrzení ke studiu, pro autoškolu, pro komerční pojišťovnu
 • se jednalo o výkony na dožádání soudu nebo orgánů státní správy či policie

Poplatek 30 Kč za výdej léku se vybírá:

 • když se vztahuje na vydání jednoho druhu léku, což na receptu představuje jednu položku. Na jednom receptu mohou být maximálně dvě položky (dva druhy léků). Každá položka může obsahovat maximálně tři balení. Poplatek nehradíte za vydávání léků předepsaných na recept, avšak nehrazených z veřejného zdravotního pojištění (například antikoncepce) nebo při vydávání léků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis.

Poplatek za pobyt ve výši 60 Kč za každý den se vybírá v zařízeních, kde byla poskytována:

 • ústavní péče
 • komplexní lázeňská péče
 • ústavní péče v dětských odborných léčebnách a v ozdravovnách

Poplatek za pobyt se neplatí pokud je pacient „na propustce", při poskytování jednodenní péče na lůžku a jedná-li se o pobyt pacienta ve stacionáři.

Poplatek za pohotovostní službu 90 Kč se platí zdravotnickému zařízení poskytujícím:

 • lékařskou službu první pomoci, včetně poskytované zubními lékaři
 • ústavní pohotovostní službu v sobotu, v neděli nebo ve svátek a v pracovních dnech v době od 17 do 7 hodin, pokud nedojde k následnému přijetí pacienta do péče

Od všech poplatků jsou osvobozeni pouze:

 • pojištěnci v hmotné nouzi (musí se prokázat potvrzením obecního úřadu, že pobírají dávky v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádnou okamžitou pomoc)
 • pojištěnci umístění v dětských domovech anebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
 • občané, kterým soud nařídil ochrannou léčbu
 • občané, kteří se musí podřídit zvláštním opatřením z důvodu ochrany veřejného zdraví (léčení infekce nebo jiné onemocnění, které vyžaduje karanténní opatření či izolaci)